— پروژه پارک علم و فناوی —

محل اجرا: اراک پارک علم و فناوری     تاریخ اجرا: خرداد 96